Kućni red

Ovdje donosimo kratki pregled nekih odredbi iz Pravilnika o kućnom redu.

(...)

Članak 4.

Učenici, zaposlenici Gimnazije te druge osobe mogu boraviti u prostoru Gimnazije samo tijekom radnog vremena Gimnazije.

Članak 5.

Učenicima Gimnazije nije dozvoljeno:
 • pušenje
 • nošenje oružja
 • pisanje po zidovima i inventaru Gimnazije
 • bacanje izvan koševa za otpatke papira,  guma za žvakanje i sl.
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Gimnaziju strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Gimnazije.  

  Članak 6.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Gimnaziji, skrbiti se o imovini Gimnazije prema načelu dobroga gospodara.

Članak 7.

Radnici Gimnazije moraju se racionalno koristiti sredstvima Gimnazije koja su im stavljena na raspolaganje.

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar zaposlenici i učenici obvezni su prijaviti dežurnom nastavniku.

Članak 8.

Radnici i učenici Gimnazije dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Gimnaziji.

Članak 9.

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 (...)

 Članak 15.

Učenici mogu boraviti u Gimnaziji u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u Gimnaziju najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Gimnaziju najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

Pri ulasku u zgradu i izlasku iz zgrade učenici trebaju prednost prolaska dati starijim osobama.

 Članak 16.

Učenik je dužan:
 • kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Gimnaziji i izvan nje
 • održavati čistima  i urednima  prostore Gimnazije
 • dolaziti uredan u Gimnaziju (primjerena odjeća, frizura i dr.)
 • nakon dolaska u Gimnaziju odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu
 • mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave  i pripremiti se za rad
 • prigodom ulaska nastavnika u učionicu ustati, ako nastavnik drukčije ne odredi, te uz dopuštenje nastavnika sjesti
 • u slučaju kašnjenja javiti se predmetnom nastavniku
 • uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima Gimnazije
 • nastavnike  oslovljavati s profesor/profesorica.

  (...)  

 Članak 19.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je nastavnik prozvao, dužan je ustati.

Članak 20.

Na nastavi učenik ne smije koristiti mobitel, walkman i druge slične uređaje.

Članak 21.

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i  tajnika. Ako trebaju nastavnika, s njim mogu razgovarati u hodniku ili u prostoriji za roditelje.

Članak 22.

Učenici imaju između nastavnih sati pravo na male odmore, veliki odmor i odmor za ručak. Mali odmori traju pet minuta.  Veliki odmor traje 10 minuta, a odmor za ručak 50 minuta. Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Gimnazije. 

Članak 23.

Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari. Gimnazija nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Gimnaziji.

  (...)  

Članak 28.

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Gimnazije prema općim propisima obveznog prava.