Pristup informacijama

Slijedom odluke ravnateljice Privatne umjetničke gimnazije od 29. siječnja 2014. službenik za informiranje PUG-a je Davor Kajić, dipl. oecc.  

KATALOG INFORMACIJA PRIVATNE UMJETNIČKE GIMNAZIJE

1.UVODNE NAPOMENE

Katalog informacija Privatne umjetničke gimnazije (PUG) ustrojen je sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 172/03 i 144/10).

Katalog informacija sadržava pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire PUG s kratkim opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, te razinom dostupnosti.

Kategorizacija informacija:

I. Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (mrežna stranica škole i drugi mediji).

II. Informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjene korisnicima u smislu članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

III. Informacije koje sukladno članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima ne mogu biti dostupne javnosti.

PUG, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1. putem mrežne stranice Škole i tiskanim materijalima;
 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama;
 3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadržavaju tražene informacije;
 4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadržavaju informaciju korisniku koji je podnio zahtjev

Službenik za informiranje Privatne umjetničke gimnazije je osoba koju je zasebnim aktom imenovala ravnateljica PUG-a.

2. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadržava pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Privatna umjetnička gimnazija i to kako slijedi: a) pregled informacija s kategorizacijom, b) opis sadržaja informacija, c) namjena informacija, d) način osiguravanja prava na pristup informacijama, e) poslovna tajna.

a) Pregled informacija s kategorizacijom,

PUG posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:
 1. ustroju i nadležnosti Škole – II.
 2. zaposlenicima – III.
 3. učenicima – III.
 4. aktivnostima Škole - I.
 5. pravnim i drugim aktima Škole – II.
 6. učeničkim aktivnostima – I.
 7. suradnji s drugim ustanovama – I.

b) Opis sadržaja informacija

 1. ustroj i nadležnost Škole (organizacija rada u Školi);
 2. zaposlenici (osnovni podaci o zaposlenicima – podaci o rođenju, mjesto prebivališta ili boravišta, stručnost, radno vrijeme, kontakt, zvanja zaposlenika, godišnja zaduženja zaposlenika, radni staž);
 3. učenici (osnovni podaci o učenicima – podaci o rođenju, mjesto prebivališta ili boravišta, adrese učenika, imena i prezimena roditelja učenika)
 4. aktivnosti Škole (kurikularne i vankurikularne);
 5. pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole);
 6. aktivnosti Vijeća učenika, natjecanja
 7. suradnja s drugim ustanovama i suradnja na projektima.

c) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na postupkom propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama zahtjevom i to:

pisanim – na adresu škole

pisanim – na e-mail škole

usmenim – ravnatelju škole;

Zahtjev mora sadržavati, sukladno Zakonu, osim naziva Privatne umjetničke gimnazije i njezine adrese, Tuškanac 77, te podataka koji se traže, i ime i prezime te adresu podnositelja zahtjeva, te tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Zahtjevi bez tih elemenata smatraju nepotpunima. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ali PUG ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

d) Poslovna tajna

Prema čl. 138. Statuta Privatne umjetničke gimnazije poslovnom tajnom smatraju se osobito: -        podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Gimnaziji -        osobni podatci o učenicima i radnicima Gimnazije -        podatci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge -        podatci o poslovnim rezultatima -        podatci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi ravnatelj. Prema čl. 139. Statuta Privatne umjetničke gimnazije podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici bez obzira na način na koji su saznali za te podatke i isprave. Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi. Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku. Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije